Neformalni zavod za zapošljavanje

O projektu

Otvorena medijska grupacija od 2012. godine provodi dugoročne projekte namjenjene pružanju potpore mladima iz sustava socijalne skrbi u svrhu njihovog ravnopravnog sudjelovanja na tržištu rada, aktivnog uključivanja u društvo i lakšeg pronalaska posla. Zbog povećanja broja aktivnosti te upita od strane poslodavaca i donatora za buduću suradnju, tijekom 2017. osnivamo zakladu pod nazivom Neformalni zavod za zapošljavanje (NZZ). Cilj projekta je osigurati aktivno socijalno uključivanje mladih ljudi iz domova za djecu bez odgovarajuće socijalne skrbi i mladih iz udomiteljskih obitelji promicanjem sudjelovanja na tržištu rada i promicanjem socijalne kohezije i jednakih mogućnosti za ove mlade ljude kroz odgovarajuće učinkovite sustave socijalne zaštite i politike socijalne uključenosti.

Specifični ciljevi:

  • osigurati inovativne odgovore na socijalne potrebe i uvesti nove inicijative u području zapošljavanja neprivilegiranih mladih ljudi u svrhu lakšeg osamostaljivanja i brige za vlastitu budućnost
  • podizanje svijesti javnosti i poslodavaca o problemu socijalne uključenosti djece i mladih iz domova za djecu bez roditeljske skrbi koji tek izlaze na tržište rada
  • poticanje djece i mladih na aktivno sudjelovanje u zajednici kroz edukativne radionice pisanja životopisa i pripreme za razgovor za posao
  • pokretanje i stvaranja novih partnerstava među domovima za nezbrinutu djecu i organizacijama civilnog društva

 

                                                           Spremni za život!Spremni za život

Ciljana skupina

Programski sadržaj je posebno osmišljen kao inovativni pristup potpori ciljne skupine tijekom procesa zapošljavanja i samozapošljavanja. Ciljna skupina projekta su mladi iz domova i udomiteljskih obitelji u dobi od 17-18 godina koji će biti educirani o pisanju životopisa i pripreme za razgovor za posao te o razvijanju socijalnih vještina. Biti će educirani za rješavanje prepreka na koje nailaze prilikom izlaska iz doma te će biti osposobljeni za samostalan i aktivniji život u zajednici. Izravni korisnici projekta: Izravni korisnici projekta su mladi iz domova bez roditeljske skrbi – mladi iz alternativne skrbi će dobiti alternativno obrazovanje i osposobljavanje, pružanje podrške i mogućnostti za a sudjelovanje u kvalitetnim društveno-kulturnim aktivnostima. Neizravni korisnici projekta: 1. Poslodavci – poslodavci će dobiti priliku zaposliti dobro obučene mlade ljude koji traže posao, a spremni su za tržište rada na odgovarajući način. 2. Opća populacija građana – opća populacija će biti informirana o implementaciji projekta kroz promotivne aktivnosti koje će se provoditi na mrežnim stranicama nositelja projekta i donatora projekta. Samim time oni se smatraju neizravnim korisnicima.

Projektne aktivnosti

Projekt je usmjeren na rješavanje problema nezaposlenosti mladih iz domova bez roditeljske skrbi te kao takav predstavlja inicijativu za socijalnu integraciju mladih u zajednicu. Kroz edukativne radionice pruža im se potpora da kroz razvijanje znanja i vještina aktivno sudjeluju u zajednici u svrhu lakšeg odrastanja u okruženju i pripreme za samostalan život. Radionice U sklopu projekta održati će se dvije edukativne radionice na kojima će se mlade pripremiti za tržište rada. U sklopu prve radionice vrhunski stručnjaci u području ljudskih resursa (HR menadžera) educirati će mlade o tome kako se ponašati na razgovoru za posao te kako se za njega što bolje pripremiti. Također će biti educirani o pravilima o kojima trebaju voditi računa prilikom pisanja životopisa kako bi što prije došli do željenog zaposlenja. Budući da su menadžeri ljudskih resursa, njihova znanja, sposobnosti, vještine i kompetencije ključni faktori uspješnog poslovanja i djelovanja svakog poduzeća, organizacije ili institucije smatramo kako će upravo njihovo znanje i sposobnosti uvelike pomoći mladima u svrhu njihovog zaposlenja i što bržeg osamostaljenja. Također, u sklopu druge radionice menadžeri financija educirati će mlade o tome kako upravljati vlastitim financijma jednom kada se zaposle. Ulaganje u financijsko obrazovanje mladih, odnosno razvijanje navika pravilnog razumijevanje novca i upravljanja financijama iznimno je važno. Speed date događaj Ovaj događaj predstavlja jednodnevni susret mladih iz domova bez roditeljske skrbi sa HR menadžerima iz velikih i uspješnih hrvatskih korporacija. Mladi će zahvaljujući ovom događaju dobiti priliku predstaviti se HR menadžerima kako bi što prije došli do željenog zaposlenja i kako bi si osigurali bolju i stabilniju budućnost. Cilj ovog događaja je direktno povezivanje poslodavaca s mladima iz domova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Promidžbene aktivnosti Ova aktivnost obuhvaća podizanje svijesti javnosti i poslodavaca o potrebama mladih bez roditeljske skrbi koji tek izlaze na tržište rada na mrežnim stranicama nositelja projekta i donatora projekta. Na tim internetskim stranicama javnost će moći saznati sve o projektu i projektnim aktivnostima, o načinu na koji mogu pomoći djeci u alternativnoj skrbi. U svrhu promocije projekta biti će organizirana tiskovna konferencija, izradit će se promotivni letci, te će se izraditi promotivni radio spot koji će se vrtiti na radio postajama. Promotivne aktivnosti uključivati će i oglase na internet portalima. Također će se pisati priopćenja za medije (press release) i radit će se press clipping. Očekivani rezultati 1. Nakon završetka edukativnih radionica, najmanje 20 mladih ljudi iz domova bez roditeljske skrbi biti će educirani i informirani o svojim mogućnostima zapošljavanja 2. Nakon završetka edukativnih radionica najmanje 20 mladih ljudi su poboljšali svoja znajna i vještine o načinu pisanja životopisa, pripreme za razgovor za posao te educirani o načinu upravljanja financijama 3. Podignuta svijesti javnosti i poslodavaca o potrebama mladih iz domova bez roditeljske skrbi te spremnost poslodavaca na zapošljavanje neprivilegiranih mladih ljudi

Dugoročne promjene koje će nastati provedbom projekta

1)Podignuta svijest šire javnosti i poslodavaca o važnosti rješavanja problema socijalne uključenosti mladih iz domova bez roditeljske skrbi 2) Povećan broj mladih iz alternativne skrbi koji su po završetku srednje škole uspjeli naći posao i osigurati vlastitu budućnost 3) Stečena nova znanja u području aktivnog sudjelovanja u zajednici kroz edukacijske radionice o pripremi za razgovor za posao, pisanje životopisa i upravljanje financijama 4) Veći broj udruga koje će provoditi projekte uključivanja mladih bez roditeljske skrbi u zajednicu kroz edukacijske aktivnosti usmjerene na rješavanje problema nezaposlenosti   U Republici Hrvatskoj trenutno postoje 22 doma socijalne skrbi za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Od toga je 14 državnih domova, 2 nedržavna doma i 6 čiji su osnivači druge pravne osobe72 (vjerske zajednice i udruge). U njima trenutno boravi 1134 korisnika (782 državni domovi, 188 nedržavni domovi i 164 druge pravne osobe). Kada je riječ o izvaninstitucijskim oblicima smještaja (udomiteljstvo i domovi obiteljskog tipa73) ukupni broj udomiteljskih obitelji za djecu i mladež je 1332 u kojima je smješteno 1955 korisnika. Prosječni kapacitet po domu je je 49 korisnika. Što znači da je aktualni omjer institucijske skrbi i izvaninstitucijskih oblika smještaja trenutno 39,6% prema 60,4% što je još daleko od zacrtanog cilja da 2016. godine omjer bude 20% prema 80%. Djeca su u javnoj skrbi izdvojena u prosječnoj dobi od 8 godina74, a prosječna duljna boravka u ustanovama je 4,5 godina, no mnoga djeca u njima borave i dulje. Vidljiva je regionalna nejednakost kapaciteta za institucijsku skrb o djeci i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi, a regije bez kapaciteta ili s malim udjelom kapaciteta su sjeverna Dalmacija i Lika, sjeverna Hrvatska i zapadna Slavonija. Polovica svih korisnika koncentrirana je u središnjoj Hrvatskoj, ponajviše u gradu Zagrebu. U Hrvatskoj postoji preko 30 stambenih zajednica za organizirano stanovanje uz podršku s ukupno 95 mjesta za djecu i mladež bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Nažalost, kapaciteti stambenih zajednica nisu popunjeni u cijelosti čemu najvećim dijelom doprinosi loša gospodarska situacija u zemlji koja rezultira visokom stopom nezaposlenosti. Stambene zajednice su predviđene kao oblik podrške djeci koja izlaze iz institucija socijalne skrbi kao i izvaninstitucijskog smještaja kako bi se osamostalila i prilagodila novonastaloj situaciji. Ako se mladi nemaju gdje zaposliti pa tako zaraditi za život i osamostaliti se, svrha stambene zajednice nije ostvarena.